Regulamin

I. Postanowienia ogólne

 1. Nobox jest systemem umożliwiającym uzyskanie kodu do aktywacji gry.

 2. Aby otrzymać dostęp do gry w naszym systemie należy podać adres e-mail i kod, który można otrzymać poprzez zakup wybranego produktu w jednym z naszych sklepów partnerskich.

 3. Właścicielem systemu Nobox jest Cenega Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-255) przy ul. Krakowiaków 50 zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000498248, NIP: 521-008-52-35, REGON 012082833.

II. Przypisywanie kodów

 1. System Nobox umożliwia przypisywanie do konkretnego konta e-mail dokładnie jednego kodu do danego produktu.

 2. System Nobox umożliwia przypisywanie do konkretnego konta e-mail dowolnej ilości różnych tytułów.

 3. Nobox nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające z niestabilności łączy internetowych, problemów z dostawami prądu i wynikających z błędów wywołanych oprogramowaniem i sprzętem, jak również innych zdarzeń należących do kategorii siły wyższej.

 4. Użycie nieprawidłowego bądź zmyślonego adresu odbywa się na odpowiedzialność użytkowników.

III. Dane osobowe

 1. Użytkownik rejestrujący się w systemie Nobox wyraża zgodę na umieszczenie i przetrzymywanie w bazie danych swojego adresu e-mail ("Dane").

 2. Dane są przechowywane i przetwarzane wyłącznie w celu konsolidacji i zarządzania dostępem do listy produktów przypisanych do danego konta.

 3. Dane są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. „O ochronie danych osobowych” (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 4. Dane znajdujące się w bazie danych systemu Nobox nie są przekazywane innym podmiotom.

IV. Postawienia końcowe

 1. Regulamin systemu Nobox obowiązuje od dnia 19 kwietnia 2016.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz Kodeksu Cywilnego i Ustawy o prawach konsumenta.

 3. Aktywacja kodu w systemie Nobox oznacza akceptację powyższego regulaminu.