REGULAMIN SERWISU (od 25.05.2018)

REGULAMIN SERWISU NO-BOX WWW.NOBOX.PL

§1

Definicje

Następujące pojęcia, użyte w treści Regulaminu mają znaczenie jak określono poniżej:

AUTORYZOWANY PARTNER CENEGA – Podmiot, prowadzący dystrybucję Produktów, na podstawie odpowiednich umów partnerskich zawartych z CENEGA;

CENEGA – CENEGA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833, kapitał zakładowy: 23.750.000 PLN w całości wpłacony,

Dodatkowe dane CENEGA niezbędne dla celów zapewnienia Użytkownikom kontaktu:

 • adres poczty elektronicznej kontakt@nobox.pl
 • formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://nobox.pl/contact/;

TERYTORIUM – Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy;  

KONSUMENT – Użytkownik będący osobą fizyczną, który korzysta z NO-BOX w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późn. zm.);

KONTO – Spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po założeniu Konta i zalogowaniu w NO-BOX, za pomocą którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności NO-BOX;

KOD AUTORYZACJI PRODUKTU W NO-BOX – Unikalny ciąg znaków alfanumerycznych zapisany na wewnętrznej stronie opakowania Produktu, do wykorzystania w NO-BOX;

KLUCZ AKTYWACYJNY - Unikalny ciąg znaków alfanumerycznych, uzyskany przez Użytkownika z NO-BOX, umożliwiający instalację Produktu na odpowiednim urządzeniu lub w odpowiedniej usłudze Użytkownika;

NO-BOX - Serwis internetowy prowadzony przez CENEGA dostępny pod domeną www.nobox.pl, za pośrednictwem którego możliwe jest wygenerowanie Kluczy aktywacyjnych do Produktów;

PRODUKT – Gra wideo, która została nabyta od jednego z Autoryzowanych Partnerów CENEGA. ;

REGULAMIN – Niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.);

ROZPORZĄDZENIE- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

UMOWA - Umowa o świadczenie przez CENEGA na rzecz Użytkownika Usług, będących jednocześnie usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

URZĄDZENIE – Należy przez to rozumieć należące do Użytkownika telekomunikacyjne urządzenie końcowe, tj. np. komputer, telefon komórkowy, smartfon, tablet lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci, tj. telekomunikacyjne urządzenie końcowe w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 poz. 1907);

USŁUGA – Usługa świadczona przez CENEGA na zasadach określonych w Regulaminie przy wykorzystaniu NO-BOX;

UŻYTKOWNIK - Osoba fizyczna zarejestrowana i posiadająca Konto w NO-BOX, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

§2

Zapisy ogólne

 1. Regulamin  określa  zasady rejestracji Użytkowników w NO-BOX, zasady zakładania i usuwania Konta, zasady korzystania z NO-BOX, zasady dostarczania Użytkownikom Kluczy aktywacyjnych, zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji Użytkowników.
 2. Użytkownik obowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. W szczególności Użytkownik zobowiązuje się nie dostarczać i nie przekazywać treści zabronionych przez obowiązujące przepisy prawa.
 3. Właścicielem oraz administratorem NO-BOX jest CENEGA.
 4. Użytkownikiem może być wyłącznie Konsument.
 5. Jeden Użytkownik może mieć aktywne tylko jedno Konto.
 6. W celu skorzystania z NO-BOX Użytkownik musi posiadać Urządzenie z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką Stron internetowych, a także aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.
 7. CENEGA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia, w tym przerwy lub błędy w funkcjonowaniu NO-BOX spowodowane siłą wyższą, zaplanowanymi działaniami związanymi z bieżącą konserwacją NO-BOX, awariami serwerów, niedozwolonymi działaniami osób trzecich, przyczynami leżącymi po stronie zewnętrznych dostawców, przyczynami leżącymi po stronie Użytkownika. CENEGA dokłada wszelkich starań, aby NO-BOX funkcjonował w prawidłowy sposób.
 8. Użytkownicy mogą porozumiewać się z CENEGA poprzez: formularz kontaktowy dostępny pod adresem internetowym: https://nobox.pl/contact/, w formie wiadomości elektronicznej przesyłanej na adres kontakt@nobox.pl.
 9. Koszty korzystania przez użytkownika ze środków porozumiewania się na odległość ponosi Użytkownik. Opłaty takie obliczane są według stawek operatora telekomunikacyjnego, z którego usług Użytkownik korzysta.
 10. Korzystanie z NO-BOX jest możliwe jedynie w przypadku logowania do NO-BOX z Terytorium.

 

§3

Rejestracja w NO-BOX oraz usunięcie Konta

 1. W celu skorzystania z NO-BOX Użytkownik obowiązany jest założyć Konto zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 2. W celu założenia Konta Użytkownik zobowiązany jest dokonać rejestracji w NO-BOX. Rejestracja w NO-BOX jest bezpłatna.
 3. Rejestracja w NO-BOX możliwa jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego.
 4. W celu dokonania rejestracji przy wykorzystaniu formularza Użytkownik zobowiązany jest do podania swojego adresu poczty elektronicznej e-mail, wyboru hasła, zaakceptowania Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika następuje poprzez zapoznanie się i kliknięcie pola wyboru (checkbox).
 5. Na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca założenie Konta. Z chwilą potwierdzenia przez Użytkownika otrzymania ww. wiadomości dochodzi do zawarcia Umowy.
 6. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony i trwa do chwili jej skutecznego wypowiedzenia przez Użytkownika.
 7. W wyniku rejestracji Użytkownika zostanie utworzone Konto, za pośrednictwem, którego Użytkownik może generować Klucze aktywacyjne oraz korzystać z innych funkcjonalności dostępnych w NO-BOX takich jak historia wygenerowanych Kluczy aktywacyjnych, czy zmiana hasła.
 8. Po dokonaniu rejestracji, każdorazowe logowanie do NO-BOX odbywa się przy wykorzystaniu adresu poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podanego przy rejestracji w NO-BOX jako login oraz hasła wskazanego przez Użytkownika przy dokonaniu rejestracji. Użytkownik zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy loginu i hasła oraz ochrony loginu i hasła przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione.
 9. Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć Umowę oraz żądać usunięcia Konta. W tym celu należy przesłać żądanie na adres e-mail: kontakt@nobox.pl. Wraz z żądaniem Użytkownik zobowiązany jest przesłać fotografię lub zeskanowany obraz Kodu autoryzacji Produktu w NO-BOX. Konto zostanie usunięte w terminie 14 dni od daty otrzymania przez CENEGA żądania Użytkownika, spełniającego warunki, o których mowa powyżej.
 10. CENEGA może pozbawić Użytkownika prawa do generowanie Kluczy aktywacyjnych blokując Konto. Może to mieć miejsce w następujących sytuacjach:
  1. uzyskania przez CENEGA uzasadnionego podejrzenia co do wykorzystywania przez Użytkownika Konta w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy CENEGA;
  2. gdy cel dokonanej rejestracji lub sposób korzystania przez Użytkownika z Konta jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem ich funkcjonowania;
  3. gdy użytkownik w rażący sposób narusza postanowienia Regulaminu.
 11. Po usunięcia Konta CENEGA, na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 18 ust. 1 pkt 6 i ust. 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. z dnia 9 czerwca 2017 r. ze zm.), w celu dochodzenia roszczeń związanych z korzystaniem z Usług, przetwarzać będzie następujące dane Użytkownika:
  1. Adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX;
  2. Login;
  3. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;
  4. informację o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi;
  5. informację o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi.

§4

Uzyskiwanie Kluczy aktywacyjnych

 1. W celu wygenerowania Klucza aktywacyjnego Użytkownik zobowiązany jest do zalogowania się do Konta, wpisanie Kodu autoryzacji produktu w NO-BOX w okno https://nobox.pl/code/register, prawidłowego wprowadzenia kodu zabezpieczającego „captcha” oraz kliknięciu przycisku „Wyślij na mój e-mail”.
 2. Generowanie Kluczy aktywacyjnych jest możliwe przez całą dobę, przez siedem dni w tygodniu.
 3. Jeden Kod autoryzacji produktu w NO-BOX może być wykorzystany jednokrotnie.
 4. Po wygenerowaniu oraz kliknięciu przez Użytkownika przycisku „Wyślij na mój e-mail”, Klucz aktywacyjny dostarczany jest na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX.
 5. Klucz aktywacyjny jest generowany i dostarczany bezpłatnie.
 6. Korzystanie z niektórych Produktów wymaga posiadania przez Użytkownika kont na platformach internetowych zewnętrznych w stosunku do NO-BOX, takich jak przykładowo: Orgin, Steam, PSN. Informacja na ten temat zamieszczana jest każdorazowo na opakowaniu Produktu.
 7. Klucz aktywacyjny nie zostanie wygenerowany w następujących przypadkach:
  1. Wcześniejszego wykorzystania Kodu autoryzacji produktu w NO-BOX w celu wygenerowania Klucza aktywacyjnego;
  2. Błędnego wprowadzenia Kodu autoryzacji produktu w NO-BOX;
  3. Niezaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu;
  4. Błędnego wprowadzenia kodu zabezpieczającego „captcha”;
  5. Próby wygenerowania Klucza aktywacyjnego do Produktu przy wykorzystaniu Konta, za pomocą którego Klucz aktywacyjny do tego samego Produktu został już uprzednio wygenerowany;
  6. Wykrycia próby aktywacji drugiej lub kolejnej tej samej gry przez tego samego Użytkownika;
  7. Wykrycia próby wygenerowania Klucza aktywacyjnego spoza Terytorium;
  8. Próby wygenerowania Klucza aktywacyjnego przy użyciu Konta zablokowanego za naruszenie Regulaminu przez Użytkownika;
  9. Próby wygenerowanie Klucza aktywacyjnego przed datą faktycznej premiery Produktu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przeprowadzonej przez wydawcę Produktu, w takiej sytuacji, po dacie opisanej wyżej premiery Produktu, należy ponowić próbę wygenerowania Klucza aktywacyjnego;
  10. Przyczyn technicznych lub organizacyjno-technicznych dotyczących NO-BOX lub odpowiedniej platformy internetowej.
 8. CENEGA nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z doręczeniem Klucza aktywacyjnego na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX, wynikające z ustawień serwerów pocztowych konta poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX oraz jego indywidualnej konfiguracji zabezpieczenia komputera i programu pocztowego.
 9. Przystępując do wygenerowania Klucza aktywacyjnego Użytkownik wyraża zgodę na spełnienie przez CENEGA świadczenia przed upływem terminu uprawniającego konsumenta do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2017 poz. 683). W powyższym przypadku, na podstawie art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta, Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Wyrażenie zgody przez Użytkownika następuje poprzez zapoznanie się i akceptację treści oświadczenia dostępnego na stronie internetowej NO-BOX i kliknięcie pola wyboru (checkbox). CENEGA przesyła potwierdzenie otrzymania ww. zgody na adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX.

 

§6

Reklamacje

 

 1. CENEGA zobowiązuje się dostarczyć Użytkownikowi Klucz aktywacyjny bez wad.
 2. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli Klucz aktywacyjny uzyskany z NO-BOX ma wady.
 3. W celu rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Klucza aktywacyjnego uzyskanego z NO-BOX Użytkownik powinien złożyć oświadczenie o reklamacji w dowolnej formie, w szczególności w jeden z następujących sposobów:
  1. Za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nobox.pl
  2. Za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem internetowym: https://nobox.pl/contact/
 4. Składając reklamację Użytkownik powinien podać co najmniej imię nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX, nazwę Produktu, którego reklamacja dotyczy, firmę oraz adres Autoryzowanego Partnera CENEGA, u którego zakupiono Produkt, datę zakupu Produktu, numer dowodu zakupu Produktu, Kod autoryzacji produktu w NO-BOX, Klucz aktywacyjny (jeżeli został wygenerowany), opis wady, termin jej wykrycia oraz wskazać czego się domaga.
 5. Użytkownik może złożyć reklamację Klucza aktywacyjnego w terminie 30 dni od daty jego wygenerowania. Reklamację złożoną po tym terminie CENEGA pozostawia bez rozpoznania, o czym niezwłocznie poinformuje Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej albo listownie, w zależności od tego jakie dane kontaktowe zostaną przez Użytkownika wskazane przy składaniu reklamacji.
 6. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania NO-BOX np. w zakresie funkcjonowania Konta. Reklamację można złożyć w terminie 30 dni od daty stwierdzenia problemów związanych z funkcjonowaniem NO-BOX przesyłając ją w sposób wskazany w § 6 ust. 3 Regulaminu oraz podając imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej e-mail Użytkownika podany przy rejestracji w NO-BOX, datę stwierdzenia zaistnienia problemu oraz jego opis.
 7. CENEGA powiadomi Użytkownika o rozstrzygnięciu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 8. Postanowienia niniejszego paragrafu Regulaminu nie ograniczają uprawnień Użytkownika wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa w Polsce.

 

§7

Dane osobowe

 

 1. Rejestracja w NO-BOX wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CENEGA w ramach NO-BOX, w tym na przekazywanie danych osobowych podmiotom trzecim, przy pomocy których CENEGA świadczy Usługi. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej NO-BOX.
 2. Administratorem danych osobowych jest CENEGA z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków nr 50, 02–255 Warszawa zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000498248, NIP: 6991844511, REGON: 012082833.
 3. CENEGA powołała Inspektora danych osobowych. W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych należy wysłać e-mail na adres iod@nobox.pl.
 4. Z zastrzeżeniem przypadków wskazanych w Regulaminie, dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit. a) Rozporządzenia w celu świadczenia usług w ramach NO-BOX, w tym: obsługi reklamacji oraz obsługi działań Użytkownika w ramach NO-BOX.

Kategorie danych osobowych, które będą przetwarzane przez CENEGA to:

 1. adres e-mail,
 2. lokalizację geograficzną
 3. dane techniczne dotyczące urządzeń, za pomocą których uzyskano dostęp do Konta
 4. dane dotyczące połączenia internetowego i/lub sieciowego (w tym adres IP),
 5. identyfikator urządzenia mobilnego,
 6. typ systemu operacyjnego,
 7. typ przeglądarki lub innego oprogramowania, dane sprzętowe lub inne szczegóły techniczne dostarczane przez przeglądarkę
 8. dane pomiarowe dotyczące czasu i sposobu korzystania z Konta, aktualnego statusu,
 9. historia zakupów i wybierane linki,
 10. preferencje i wybory na przykład subskrypcje,
 11. preferowany język i waluta,
 1. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do realizacji zamówień, podmiotom, takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, podatkowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencjom marketingowym (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z CENEGA, w tym spółkom z jego grupy kapitałowej.
 2. CENEGA zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji w granicach obowiązującego prawa, jak też w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 3. Korzystając z NO-BOX Użytkownik wyraża zgodę na zapis plików cookies lub innych, tożsamych technologii (więcej informacji o cookies: https://nobox.pl/cookie-policy/). Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie informacji o cookies na dole strony.
 4. Użytkownik ma  prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Aby wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystania z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość na adres iod@nobox.pl ze stosownym żądaniem. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia Usług.
 6. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”) gdy przetwarzanie danych osobowych użytkownika dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem umownym niezbędnym do korzystania z usług świadczonych przez CENEGA w ramach NO-BOX. W konsekwencji odmowa zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez CENEGA  skutkować będzie brakiem możliwości korzystania z Usług.
 8. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia Konta i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane. 
 9. CENEGA uprawniona jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody w sposób uwidoczniony na stronie internetowej NO-BOX. Wyrażenie zgody następuje poprzez kliknięcie pola wyboru (checkbox) dostępnego na stronie internetowej NO-BOX.

 

§8

Postanowienia końcowe

 

 1. Usługi świadczone przy pomocy NO-BOX nie są objęte gwarancją.
 2. Regulamin może być zmieniany z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez CENEGA lub oferty handlowej CENEGA, konieczność dostosowania postanowień regulaminu do przepisów obowiązującego prawa, konieczność zapewnienia prawidłowości funkcjonowania NO-BOX, konieczność zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom NO-BOX, konieczność wprowadzania nowych bądź zmiana istniejących zasad działania NO-BOX. W takim wypadku CENEGA prześle Użytkownikom zmieniony Regulamin, nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem planowanych zmian.
 3. W przypadku odmowy akceptacji zmienionej wersji Regulaminu, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez użytkownika wiadomości elektronicznej, o której mowa w pkt 2 powyżej, Użytkownik nie będzie miał możliwości skorzystania z Usług. Użytkownik w dalszym ciągu będzie miał dostęp do Konta i historii generowania Kluczy aktywacyjnych.
 4. Zmiana Regulaminu nie narusza praw Użytkowników, którzy wygenerowali i otrzymali Klucze aktywacyjne przed jej wejściem w życie.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeku cywilnego, ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 6. Użytkownik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Użytkownik może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.